camera_altFoto: Bente Bendiksen

Strategi for HivNorge i perioden 2023-2025

HivNorge er den eneste nasjonale pasient- og rettighetsorganisasjonen i Norge for mennesker som lever med hiv, pårørende og andre som er berørt av hiv. HivNorge er den fremste aktøren fra sivil sektor på vårt felt og besitter tverrfaglig kompetanse innenfor ivaretakelse og forebygging av hiv.

HivNorges viktigste oppgave er å sikre og ivareta rettighetene og interessene til mennesker som lever med eller er berørt av hiv, herunder pårørende, helsepersonell og personer med økt risiko for smitte. Gjennom politisk arbeid, påvirkningsarbeid overfor sentrale, regionale og lokale politikere og andre beslutningsfattere, juridisk rådgivning og informasjonsarbeid skal vi sikre at våre målgruppers stemmer høres og ivaretas innen alle relevante områder. Gjennom forskjellige tiltak rettet mot de av oss som lever med hiv og de av oss som har forhøyet risiko for å bli smittet med hiv, skal vi bidra til økt livsmestring og livskvalitet.

I perioden 2023-2025 vil HivNorge jobbe mot følgende strategiske punkter:

  1. Styrke rollen som pasient- og rettighetsorganisasjon, og opprettholde tilbudet om rådgivning, juridisk bistand, likepersonarbeid og aktiviteter til målgruppene.
  2. Drive nasjonalt og regionalt påvirkningsarbeid, samarbeide med myndigheter for å styrke interessene til mennesker som lever med hiv, og bidra til økt helhetlig livskvalitet og aktivt
    jobbe for å redusere stigma og diskriminering.
  3. Videreføre deltakelse og styrke samarbeid i internasjonale nettverk, bidra i internasjonalt arbeid i kampen mot hiv og aids og bidra til å ivareta interessene til mennesker som lever med hiv verden over.
  4. Jobbe for en økning i forskning på hiv, PrEP og på temaer som er relevant for mennesker som lever med hiv og personer med økt risiko for smitte, samt bidra til å øke antall pasienter i NORHIV-registeret.
1. Styrke rollen som pasient- og rettighetsorganisasjon, og opprettholde tilbudet om rådgivning, juridisk bistand, likepersonarbeid og aktiviteter til målgruppene.

HivNorge skal etablere seg som den fremste faglige aktøren fra sivilt samfunn på hiv og PrEP, både når det gjelder faglig kompetanse og medlemsrettede tilbud. HivNorge skal ha en naturlig plass i arbeidet med seksuell helse og seksuelt overførbare infeksjoner. Vi vil vedlikeholde samarbeid med andre aktører innen fagfeltet, og søke samarbeid med andre pasientorganisasjoner og aktører innenfor andre relevante områder ved behov. Vår målsetting er å sikre at HivNorge får et fast etablert samarbeid med alle infeksjonsmedisinske avdelinger som gir behandling til mennesker som lever med hiv og PrEP-brukere.

Vi vil jobbe for å styrke det forebyggende arbeidet, herunder økt tilgang til PrEP og PEP, kommunalt og nasjonalt, ved å være pådriver for nye løsninger som kan lette tilgangen til disse smitteverntiltakene. Vi vil også overvåke og iverksette tiltak ved andre seksuelt overførbare infeksjoner når dette er aktuelt.

Vi vil styrke vårt informasjonsarbeid med målsetting om at vår nettside skal være den viktigste informasjonskanalen om hiv og PrEP i Norge. Vi skal videreutvikle å sikre oversetting av relevant informasjon om hiv, PrEP, rettigheter og medisinsk tilbud til ulike språk.

HivNorge vil legge til rette for og arrangere tiltak og aktiviteter for alle personer som lever med hiv og andre berørte. Noen målgrupper av mennesker som lever med hiv vil bli høyere prioritert, og disse er: menn som har sex med menn (personer som lever med hiv, PrEP-brukere og personer med erfaring fra chemsex), personer med migrantbakgrunn, unge voksne, kvinner og eldre som lever med hiv. Vi vil spesielt øke innsatsen for å nå bredere ut til migranter som målgruppe, og blant annet vil vi tilby tiltak spesifikt for ukrainske flyktninger i Norge.

Vi skal benytte saker og temaer som avdekkes gjennom vår rådgivningstjeneste aktivt i all utadrettet innsats. Dermed sikrer vi at brukerstemmen blir bedre ivaretatt ved utforming av nye aktiviteter og tiltak.

Vi skal videreføre vårt juridiske rådgivningsarbeid, der vi både vil yte bistand til det enkelte medlem eller bruker som har behov for rettshjelp som er knyttet til hiv, eller som på grunn av stigma eller andre barrierer knyttet til hiv i mindre grad kan bruke andre rettshjelpstjenester. Vi vil særlig løfte saker av prinsipiell betydning som avdekkes gjennom vårt juridiske rådgivningsarbeid, som vil ha betydning utover den konkrete saken, eller der vi ser at det er behov for endring av praksis eller regelverk.

2. Drive nasjonalt og regionalt påvirkningsarbeid, og samarbeide med myndigheter for å styrke interessene til mennesker som lever med hiv, og bidra til økt helhetlig livskvalitet og aktivt jobbe for å redusere stigma og diskriminering.

HivNorge vil samarbeide med andre aktører innenfor helse- og forskningsområdet for å kunne iverksette tiltak for bedre helhetlig livskvalitet for personer som lever med hiv i Norge. Vi vil særlig fokusere på helserelaterte tiltak knyttet til sunn livsstil, komorbiditeter, røykeslutt, seksuell helse, samliv, mental helse og psykososialt velvære. Vi vil ha et særlig fokus på aldring med hiv og de ulike helsetilbudene til denne gruppen, og vektlegge sammenheng mellom hiv og kreft, geriatri og andre medisinske utfordringer knyttet til å bli eldre med hiv.

I kommende periode vil vi fokusere på tiltak for å redusere ensomhet som en del av vårt arbeid med å redusere stigma og diskriminering ved å leve med hiv. Vi vil gjennom våre tiltak forsøke å legge til rette for bygging av nettverk og relasjoner.

HivNorge vil jobbe aktivt for å øke kunnskap om hiv blant helsepersonell og befolkningen generelt for å redusere hivrelatert stigma. Dette vil bli gjennomført ved å være aktiv i media og ved informasjonsarbeid.

HivNorge er premissleverandør overfor Storting, regjering og regionale og lokale politikere på fagområdet hiv og vil utarbeide dokumenter som synliggjøre stigmatisering, diskriminering og juridiske problemstillinger knyttet til å leve med hiv. Vi skal systematisere vårt politiske arbeid gjennom å prioritere viktige saker der vi ønsker å oppnå resultater, og utarbeide gode faglige dokumenter med forslag til praktiske og gjennomførbare løsninger.

For å sikre rettigheter og høy livskvalitet for personer som lever med hiv, vil HivNorge arbeide aktivt for å sikre økt brukermedvirkning i helseforetak og andre organer og prosesser av betydning for våre medlemmer. Vi skal fortsette vår dialog med Sykehusinnkjøp og Nye Metoder, for å sikre god gjennomføring av anbud på hivlegemidler, med brukermedvirkning av høy kvalitet og økt tilgang til nye og bedre metoder for hivbehandling. Vi vil arbeide for å skolere og sikre flere personer som kan påta seg verv som brukerrepresentanter på systemnivå.

Vi skal arbeide aktivt inn mot Oslo kommune for å sikre god oppfølging av kommunens forpliktelser gjennom Fast Track Cities-prosjektet. Vi skal arbeide for at Oslo kommune tar større ansvar for hiv og PrEP-arbeidet lokalt, og for å redusere stigma og fordommer hos sine ansatte i helsetjenestene, herunder særskilt omsorgs- og sykehjemstjenestene.

3. Videreføre deltakelse og styrke samarbeid i internasjonale nettverk, og bidra i internasjonalt arbeid i kampen mot hiv og aids og bidra til å ivareta interessene til mennesker som lever med hiv verden over.

Styrke HivNorges tilstedeværelse på internasjonale seminarer og fagkonferanser, for å øke intern kunnskap, hente inspirasjon og styrke nettverksbygging. Kompetanseheving og erfaringsutveksling fra slik deltakelse vil videreføres for å tilpasse HivNorges tiltak, samt styrke vårt informasjonsarbeid overfor mennesker som lever med hiv og andre fagfolk.

HivNorge vil fortsette vårt arbeid innenfor Hiv-Norden, og vil ha som målsetting å dele norske erfaringer og øke samarbeidet med andre frivillige aktører på nordisk plan og i deler av Europa. Innen rammen av vår kapasitet vil vi fortsette vår deltagelse på europeisk og globalt nivå, i sivilsamfunnsorganisasjoner, og nettverk innen vårt felt og relevante FN-organer, særlig UNAIDS.

4. Jobbe for en økning i forskning på hiv, PrEP og på temaer som er relevant for mennesker som lever med hiv og personer med økt risiko for smitte, samt bidra til å øke antall pasienter i NORHIV-registeret.

Innen forskningsfeltet skal vi arbeide for økt forskning på hiv, PrEP og seksuelt overførbare infeksjoner, og søke samarbeid med relevante forsknings- og kunnskapssentre. Vi skal fortsatt støtte opp om etableringen av det nasjonale kvalitetsregisteret for hiv, NORHIV, og arbeide for at flest mulig pasienter med hiv gir et frivillig og informert samtykke til deltakelse i registeret.

Vedtatt av årsmøtet i HivNorge 23.03.2023

Les også

schedule12.06.2024

→ Forebyggende eller risikabelt?

Har du hørt om DoxyPEP? Syntes du økningen av seksuelt overførbare infeksjoner er bekymrende? I enkelte land og på digitale plattformer hører man at antibiotika som forebyggende behandling (DoxyPEP) er løsningen på økningen av seksuelt overførbare infeksjoner. Vil DoxyPEP faktisk være redningen eller vil det forverre antibiotikaresistens-situasjonen?

schedule06.06.2024

→ Faglig påfyll og erfaringsutveksling 

I mai arrangerte HivNorge, i samarbeid med infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø, et seminar for ukrainere som lever med hiv. HivNorge erfarer at det stor verdi i å etablere samhold og legge til rette for gode samtaler i trygge omgivelser.